PLAN  DE ACŢIUNI

ANTICORUPŢIE

DOMENIUL

INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZAR

            Noul plan de integritate AICI!

OBIECTIVE

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE

ACŢIUNI ŞI MĂSURI

TER

MEN DE REALI

ZARE

RESUR

SE

RESPONSABILI

INDICATORI DE EVALUARE

1. Creşterea gradului de informare a personalului şcolii cu privire la consecinţele actelor de corupţie

1.1. Promovarea dialogului prin intensificarea implicării în proiecte şi programe de conştientizare a riscurilor asociate faptelor de corupţie

(preluarea iniţiativelor societăţii civile cu privire la prevenirea şi combaterea fenomenului de corupţie în educaţie

Dezvoltarea activităţilor cu societatea civilă/ Consiliul părinţilor în vederea promovării iniţiativelor anticorupţie

 

 

 

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Cadrele didactice şi părinţii elevilor de la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr proiecte iniţiate;

Număr iniţiative preluate

 

1.2. Îmbunătăţirea fluxului de informaţii către mass-media şi public, privind activităţile de prevenire şi combatere a corupţiei;

 

Colaborarea cu mass-media prin încheierea de parteneriate pentru dezvoltarea unei informări avizate a publicului;

Derularea unor campanii de conştientizare a elevilor în scopul creării „culturii anticoruţie” prin încurajarea respectării legilor şi a regulamentelor;

-Preluarea şi disemninarea rezultatelor unor studii şi cercetări privind sursele,

mecanismele şi consecinţele corupţiei

 

Permanent

Elevii, cadrele didactice şi Comitetul de părinţi de la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr de acţiuni comune desfăşurate

Număr campanii de conştientizare anticorupţie;

Număr metode/ mijloace de informare implementate

Număr probleme identificate şi număr propuneri şi recomandări preluate

2. Creşterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate corupţiei

 

2.1. Organizarea de campanii de informare şi sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele corupţiei;

Program de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;

Semestrial

Personalulde la Gimnazială Tinosu Şcoala

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr programe de informare;

Tematică program formare şi perfecţionare elaborată;

Număr participanţi

 

2.2.- Introducerea unor programe de instruire distincte care vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice:

- Includerea în cadrul

programelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice a unor module referitoare la prevenirea corupţiei (plagiat, conflicte de interese, plăţi informale etc);

- Instruire diferenţiată privind fenomenul corupţiei în funcţie de poziţia ocupată (director, sef de catedra, professor, secretar, bibliotecar etc); 

 

Program de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

Semestrial

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr de pachete/programe dezvoltate/implementate;

Număr categorii beneficiari pe semestru;

Număr tematici

introduse;

Număr participanţi la aceste instruiri;

Număr sesiuni de instruire derulate pe baza programelor actualizate;

 

DOMENIUL

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Eliminarea barierelor administrative

 

Elaborarea şi introducerea de instrumente şi standarde pentru îmbunătăţirea activităţii

Analiza procedurilor interne în scopul simplificării/îmbunătăţirii procedurilor

Actualizarea procedurilor privind gestionarea riscurilor asociate actelor/faptelor de corupţie;

Permanent

Personalulde la Şcoala Gimnazilă Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr de proceduri privind gestionarea riscurilor asociate actelor şi faptelor de corupţiei

Reactualizatrea Codului deontologic al cadrelor didactice

 

Prezentarea Codului deontologic al cadrelor didactice

Decembrie

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Nr. persoane participante

Număr referate ;

 

Analiza unor situaţii, în vederea eliminării factorilor care limitează calitatea serviciilor educaţionale şi cresc gradul de vulnerabilitate la corupţie

Prezentarea şi actualizarea standardelor referitoare la calitatea în educaţie;

 

Ianuarie

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Rapoarte de autoevaluare avand în vedere standarde de calitate

 

 

Măsurarea gradului de satisfacţie a părinţilor şi elevilor privind nivelul serviciilor educaţionale oferite, prin elaborarea sondaje de opinie, chestionare, interviuri.

 

Februarie

Elevii, părinţii de la Şcoala Gimnazială Tinosu comunita

tea locala

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Chestionare/sondaje de opinie elaborate şi aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor şi anchetelor;

Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor educaţionale

 

Imbunătăţirea accesului părinţilor şi elevilor la informaţii prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informaţiilor oferite în format electronic

Publicarea şi actualizarea pe site-ul  şcolii a informaţiilor privind situaţia elevilor, activităţile desfăşurate etc.

Permanent

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr utilizări site-ul şcolii

Creşterea numărului de servicii

educaţionale şi informaţionale disponibile in format electronic

Creşterea numărului de servicii oferite cetăţenilor în sistem programat

Martie

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr de formulare postate on-line;

Număr persoane care au accesat servicii on-line;

 

DOMENIUL

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE

Susţinerea campaniilor de prevenire a fenomenului corupţiei.

 

Îmbunătăţirea procesului de comunicare cu elevii, părinţii, comunitatea locala;

Oferirea informaţiilor complete atat pe site-ul şcolii cat şi la orele destinate programului anticorupţie

 

Aprilie

Elevii, părinţii de la Şcoala Gimnazială Tinosu comunita

tea locala

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr informaţii oferite;

Timpul de rezolvare a solicitărilor

Combaterea fenomenului corupţiei prin întărirea colaborării intra şi inter-instituţionale şi prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

 

 

Îmbunătăţirea colaborării inter şi intra-instituţionale

 

Încheierea protocoalelor de colaborare în vederea realizării schimburilor de date între scoala, alte instituţii de învăţământ şi comunitatea locala

Mai

Personalulde la Şcoala Gimnazială Tinosu

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise

Număr de protocoale încheiate;

Număr de acţiuni organizate în comun;

Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilităţii la corupţie.

 

- instituirea obligativităţii de executare a unor rapoarte anuale, în cadrul comisiilor metodice în vederea evaluării gradului de vulnerabilitate la corupţie în cadrul scolii

Iunie

CA

CEAC

Cojocaru Elena

Stefan Alina

Olteanu Denise Responsabilii Comisiilor metodice

 

Număr rapoarte de evaluare;

Număr recomandări;

Număr sancţiuni;

 

 

 

 

COD DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

 

 

 

INTRODUCERE

 

Şcoala Gimnazială Comuna Tinosu, este o instituţie de învăţământ preuniversitar ce îşi propune să asigure dezvoltarea şi afirmarea profesională a elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic şi auxiliar, în condiţiile respectării statului de drept, a legislației în vigoare şi a drepturilor fundamentale ale omului.

 

O valoare cheie fundamentală a culturii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, este respectarea demnităţii fiecărui angajat şi elev, precum şi promovarea integrităţii, transparenţei, egalităţii în drepturi, a parteneriatului intelectual şi cooperării, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase.

 

Pentru asigurarea promovării acestor valori fundamentale ale culturii instituţionale, cadrele didactice, personalul nedidactic şi auxiliar, elevii şi părinţii trebuie să participe nemijlocit la dezvoltarea pe baze juste a instituţiei şi a societăţii în ansamblul său.

 

Prezentul Cod de etică şi deontologie profesională are valoare de cadru de reglementare, prevederile acestuia trebuie respectate, fără excepţie de toate cadrele didactice, precum şi de personalul nedidactic şi auxiliar, dar şi de către elevi, părinţi şi alte grupuri interesate cu care instituţia de învățământ interacţionează pentru realizarea misiunii sale. Acesta trasează direcţiile şi principiile etice şi normele morale ce trebuie respectate de toată comunitatea şcolară.

 

În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu:

 

(1). Prin comunitate şcolară se înţelege totalitatea grupurilor interesate intern şi extern, astfel: cadre didactice, nedidactice şi personal auxiliar, elevi şi părinţi;

 

(2). Prin spaţiu şcolar se înţelege toate spaţiile şi locurile în care se desfăşoară activităţile şcolare (săli de curs, laboratoare, secretariat, spaţii auxiliare, sală e sport, curte, spaţii de recreere).

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1: Scop şi intenţie

 

1) Prezentul Cod de etică şi deontologie profesională prezintă standardele morale/prevederi pe care instituţia de învăţământ îşi propune să le urmeze toţi membrii comunităţii şcolare în vederea dezvoltării unei culturi instituţionale bazate pe respect pentru autonomia şi libertatea fiecărui membru precum şi pe creşterea responsabilităţii individuale;

 

2) Scopul prezentului Cod de etică şi deontologie profesională contribuie la formarea şi menţinerea unei culturi instituţionale bazate pe competiţie şi cooperare, desfăşurate după reguli clare şi corecte, la evaluarea transparentă şi dreaptă a meritelor profesorilor, ale personalului nedidactic şi auxiliar, dar şi ale elevilor, reprezentând un ghid de integritate instituţională;

 

3) Prin prezentul Cod de etică şi deontologie profesională se evidenţiază angajamentul de principiu al conducerii instituţiei faţă de valorile şi normele de etică, fiind un cadru de referinţă în orientarea deciziilor şi a acţiunilor pentru promovarea unei imagini pozitive a instituţiei fapt care contribuie la reputaţia acesteia.

 

Art. 2: Aplicabilitate

 

Codul de etică şi deontologie profesională este destinat tuturor membrilor comunităţii şcolare din cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, adresându-se totodată şi:

 

a) elevilor;

 

b) altor grupuri interesate (parinţi, colaboratori etc.).

 

 

 

CAPITOLUL II: REFERINŢE PRIVIND PRINCIPIILE ŞI STANDARDELE ETICE ŞI DE DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ CARE GUVERNEAZĂ CULTURA INSTITUŢIEI

 

 

 

Art. 3: Libertatea instituţională

 

(1)                Şcoala Gimnazială Comuna Tinosu, este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură legală şi etică, trasate prin reglementările şi normele în vigoare. Astfel, în cadrul comunităţii școlare sunt interzise orice fel de presiuni şi constrângeri politice, religioase şi economice, exceptând constrângerile de natură stiinţifică, legală şi etică;

 

(2)                Angajaţii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, precum şi elevii înmatriculaţi, sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării standardelor de etică şi a responsabilităţilor profesionale. Orice angajat şi elev al Şcolii trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, pe baza respectului pentru diferenţe;

 

 

 

Art. 4: Autonomia personală

 

(1)               În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, conducerea se angajează în promovarea un mediu propice exercitării autonomiei personale. În acest scop se asigură exercitarea consimţământului informat pentru ca fiecare angajat să poată lua şi aplica decizii în privinţa propriei cariere. Orice membru al corpului profesoral, al personalului nedidactic şi auxiliar trebuie să evite lezarea libertății celorlalți, pe baza respectului reciproc.

 

 

 

Art. 3: Dreptatea şi echitatea

 

(1)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajează să asigure faptul că toţi membri comunităţii şcolare să fie trataţi drept, corect şi echitabil. Astfel, în spaţiul şcolar al Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, nu se accepta discriminarea sau exploatarea, indiferent că acestea sunt directe sau indirecte. Conducerea instituţiei va adopta măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse în acces la angajare şi la promovare, pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de favoritism;

 

(2)               În spaţiul şcolar nu pot fi iniţiate manifestări vizînd prozelitismul religios, ataşamentul politic sau oricare alte categorii de activităţi în afara celor de educaţie sau a celor culturale;

 

(3)               Toţi membri comunităţii şcolare au obligaţia să respecte, în condiţiile legii, confidenţialitatea în problemele ce ţin de viaţa privată, inclusiv, dar nu limitat, datele cu caracter personal, convingerile şi apartenenţa politică sau religioasă, dizabilităţi fizice sau psihice / mentale;

 

(4)               Cadrele didactice, personalul nedidactic şi auxiliar au dreptul de a-şi desfășura activitatea şi de a interacţiona într-un mediu liber de orice formă de discriminare, făra a împieta drepturile şi convingerile celorlalţi;

 

(5)                În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, niciun membru al comunităţii şcolare nu este exclus din programele/activităţile ei pe considerente arbitrare care vizează discriminarea;

 

(6)               Regulamentele, procedurile şi metodologiile de lucru elaborate, aprobate şi implementate în cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, vor fi aplicate tuturor angajaţilor şi elevilor săi, făra discriminare, cu respectarea principiilor de echitate;

 

(7)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, respinge orice act ce intervine în calea aplicării corecte şi echitabile a regulamentelor interne, procedurilor şi metodologiilor instituției şi a respectării drepturilor angajaţilor ei;

 

(8)                Este interzisă participarea în comisiile de evaluare, angajare şi promovare, evaluare a performanţei didactice şi manageriale, audit etc. a persoanelor care se afla într-o relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III cu candidaţii sau persoanele ce urmează să fie evaluate;

 

(9)               Soţii, afinii şi rudele până la gradul III nu pot ocupa concomitent funcţii de conducere, funcţii de control sau de autoritate astfel încât să fie în relaţie de subordonare directă unul faţă de celălalt;

 

(10)           Atunci când angajaţii reprezintă public Şcoala Gimnazială Comuna Tinosu, trebuie să respecte standardele etice şi profesionale. Se recunoaşte şi respectă dreptul de a critica public, întemeiat şi argumentat, dar nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a instituţiei şi a angajaţilor acesteia;

 

(11)     Toti membrii comunității școlare din cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, au drepturi egale şi beneficiaza de șanse egale la studii, acces la resurse și formare profesională.

 

 

 

Art. 4: Meritul

 

(1)               În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, valoarea şi performaţa reprezintă factori culturali importanţi. Astfel, conducerea instituţiei se angajează să asigure recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea şi dezvoltarea misiunii educaţionale şi culturale instituţionale. Pentru acesasta în spaţiul şcolar se promovează dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii acesteia, creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa;

 

(2)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, încurajează aprecierea, mândria şi recunoştinţa faţă de cei merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, solidaritatea, solicitudinea, promptitudinea şi optimismul faţă de toţi angajaţii săi, dar şi faţă de alte grupuri interesate (elevi, parinţi etc.);

 

(3)               În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, singura ierarhizare calitativă, acceptată, este aceea în funcţie de performanţă profesională;

 

(4)               Această ierarhizare se stabilește după criterii de performanţă clar definite şi aplicate unitar tuturor angajaţilor/elevilor instituţiei, în funcţie de specificul activităţilor, precum şi în funcţie de implicarea în procesele de educaţie, în activităţile nedidactice și de management;

 

(5)               Responsabilitatea privind aplicarea corectă a standardelor de evaluare a performanțelor profesionale revine conducerii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5: Profesionalismul

 

(1) În Şcoala Gimnazială Comuna Tinosu, cadrele didactice au obligaţia profesională de a cunoaşte cercetarea şi evoluţia domeniului disciplinei proprii, conform specializării;

 

(2) Angajaţii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, implicaţi în procesul instructiv-educativ au obligaţia morală de a transmite elevilor informaţii de actualitate din domeniu;

 

(3) Membrii comunităţii şcolare din cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, implicaţi în activităţi educative, activităţi practice sau extracurriculare au obligaţia de a respecta consimţământul informat al participanţilor, precum şi siguranţa acestora;

 

(4) Recunoaşterea publică a contribuţiei altor persoane sau instituţii la rezultatele obţinute este o îndatorire etică a colectivului profesoral participant la asemenea activităţi;

 

(5) Fiecare membru al comunităţii şcolare din carul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, trebuie să-şi pună toate cunoştinţele şi abilităţile profesionale în slujba instituţiei şi să promoveze interesele acesteia pentru atingerea viziunii şi misiunii asumate.

 

 

 

Art. 6: Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

 

(1)   În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, onestitatea este o valoare culturală importantă. Acesata se referă la desfăşurarea corectă şi etică a tuturor activităţilor care sunt în folosul educaţiei, dezvoltării cunoaşterii, evaluării corecte a performanţei elevilor, cadrelor didactice şi a altor categorii de angajaţi.

 

(2)   În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, este interzisă orice formă de fraudă intelectuală, cum ar fi plagiatul total sau parţial, copiatul la examene şi concursuri, însuşirea lucrărilor altor persoane (inclusiv de pe internet), tentativele de corupere şi fraudă, substituirea lucrărilor şi a persoanelor examinate, însuşirea rezultatelor altor persoane.

 

Prin plagiat se înţelege:

 

a) lipsa citării în text prin semnele corespunzătoare (ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte etc) a lucrării-sursă (carte, articol, referat, sursa web etc.) şi lipsa menţionării lucrării-sursă în bibliografia finală;

 

b) informarea incorectă asupra sursei sau a citării;

 

c) copierea cuvintelor sau ideilor unei persoane fără a o menţiona ;

 

d) preluarea şi prezentarea integrală sau parţială, voluntară sau involuntară, a activităţii sau a materialului realizat de un alt autor sau de mai mulţi autori ca fiind a propriei persoane, într-o lucrare scrisă (de ex. carte, referat, articol etc.) sau într-o prezentare orală, fără referinţe la textele sursă;

 

e) schimbarea cuvintelor prin copierea structurii enunţului unei surse, fără a o menţiona (parafrazare, repovestirea ideii sau argumentului unui autor, modificarea unor expresii din text şi/sau inversarea unor paragrafe, propoziţii sau capitole);

 

f) întrepătrunderea dintre fragmentele de texte compilate ilegal şi munca proprie;

 

g) copierea unui volum mare dintr-un material, dintr-o sursă, încât acesta alcătuieşte majoritatea lucrării, chiar daca sursa se menţionează;

 

h) autoplagiatul, adică prezentarea sau publicarea aceluiaşi material personal publicat anterior, având modificat titlul şi număr de înregistrare diferit.

 

 

 

Art. 7: Transparenţa

 

(1)               În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, transparenţa instituţională este o valoare culturală importantă. Astfel, este obligatorie respectarea principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează diferite categorii de public: personalul didactic, nedidactic şi auxiliar, elevii, parinţii, reprezentanţii diferitelor instituţii, comunitatea locală în general, asigurând-se o informare consistentă şi corectă. Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul toate categoriile de public interesate;

 

(2)               Atunci când angajaţii reprezintă public Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, trebuie să respecte standardele etice şi profesionale, respectiv condiţiile precizate la Art.3, pct. 10;

 

(3)               Elevii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, au acces deplin la informațiile despre criteriile de evaluare la teste, evaluări  etc., încă de la începutul fiecărui curs sau activitate practică, precum şi la explicaţii privind nota obţinută;

 

(4)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajează să pună la dispoziţie, în timp util şi în mod echitabil pentru toţi cei interesaţi, criteriile de selecţie pentru angajare şi promovare, oferind informaţii despre particularităţile postului scos la concurs, programul special necesar exercitării postului etc;

 

(5)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajează să trateaze în mod corect şi egal candidaţii pentru angajare, promovare etc;

 

(6)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajează să asigure deplina transparenţă în utilizarea fondurilor repartizate pentru instruire şi perfecţionare, administrate în strictă conformitate cu scopurile şi regulile în funcţie de care au fost acordate.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8: Responsabilitatea

 

(1) Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu,  se angajează să asigure climatul necesar asumării responsabilităţii impuse de poziţia profesională şi publică a fiecărui membru al comunităţii şcolare;

 

 (2) În cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a instituţiei şi a persoanelor din instituţie de către membrii propriei comunităţi şcolare;

 

(3) Susţinerea prestigiului instituţiei constituie o obligaţie etică elementară în comportamentul cotidian al tuturor angajaţilor Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu;

 

(4) Elevii Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, au obligaţia de a folosi spaţiile de învăţământ, laboratoarele, biblioteca, spațiile sociale cu maximum de responsabilitate, respectând regulile trasate prin Regulamentul de Ordine Interioară în acest sens, precum şi păstrarea bunurilor şi curăţeniei în spaţiul şcolar. De asemenea, aceştia au obligaţia de a respecta regulile privind comportamentul şi ţinuta civilizată în spaţiul şcolar, reguli care vizează decenţa şi respectul faţă de instituţie şi educaţie. Nu în ultimul rând, elevii au obligaţia respectării tuturor regulilor de securitate şi siguranţă în spaţiul şcolar. În incinta spaţiilor de învăţământ sunt interzise: distrugerea clădirilor, bunurilor şi dotărilor, consumul de substanţe psihotrope şi alcool, afişarea unei ţinute indecente, comportamentul necivilizat, utilizarea telefionului mobil în sălile de curs.

 

 

 

Art. 9: Respectul şi toleranţa

 

(1) Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajează să pastreze un mediu şcolar adecvat studiului şi educaţiei, deschis, în egală masură, tuturor membrilor comunităţii şcolare.

 

(2) Pentru asigurarea respectului faţă de ceilalţi, rezolvarea disputelor se va realiza prin argumente raţionale, pe cale amiabilă, în cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, fiind interzisă utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetări, stil sau ton) sau acţiuni care reprezintă atacuri la persoană.

 

(3)               Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, promovează existenţa unei comunităţi şcolare în cadrul căreia este respectată demnitatea fiecăruia într-un climat liber de orice manifestare şi formă de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. Astfel, instituţia aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale.

 

(4) Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, nu admite nicio formă de hărţuire în mediul şcolar, cum ar fi: misoginismul, rasismul, șovinismul, xenofobia, hărțuirea în privinţa convingerilor religioase sau politice etc.

 

(5) În condiţiile în care este exercitată de către persoane cu funcţii ierarhic superioare victimei sau este exercitată de profesori asupra elevilor, de evaluatori asupra persoanelor evaluate, hărţuirea presupune abuzul de putere, care constituie o circumstanță agravantă.

 

 

 

Art. 10: Loialitatea faţă de instituţie

 

(1)               Loialitatea faţă de instituţie este o valoare culturală importantă promovată în cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu. Acest lucru implică obligaţia fiecărui membru al comunităţii şcolare de a acţiona în interesul instituţiei, de a susţine obiectivele, strategiile şi politicile acesteia, în scopul realizării misiunii sale şi al creşterii permanente a performanţei şi a competitivităţii.

 

 

 

Art. 11: Colegialitatea

 

(1) Colegialitatea este o valoare culturală importantă promovată în cadrul comunităţii şcolare din cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu. Desfăşurarea activităţilor se realizează prin colaborare între angajaţi, cadre didactice şi elevi, cadre didactice şi părinţi. Relaţiile între angajaţi sunt bazate pe spirit de colegialitate şi respect reciproc. Aceasta implică:

 

a) un comportament şi un limbaj civilizat;

 

b) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;

 

c) corectitudine şi transparenţă în relaţiile profesionale din mediul academic.

 

 

 

Art. 12: Confidenţialitatea

 

(1) Deschiderea şi transparenţa sunt valori esenţiale în activitatea  Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu. Totodată aceste valori trebuie să nu contravină respectării principiului confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor, atât ale instituţiei cât şi ale partenerilor sau colaboratorilor. Utilizarea de date şi informaţii în rezolvarea unor interese exterioare instituţiei contravine bunei conduite în activitatea desfăşurată.

 

(2) Conducerea Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se angajază să asigure respectarea şi protejarea demnităţii angajaţilor şcolii şi dreptul la viaţă privată, inclusiv protecţia şi asigurarea confidenţialităţii datelor de natură personală. Angajaţii care, prin natura postului, deţin şi utilizează astfel de date şi informaţii, vor asigura protecţia şi confidenţialitatea lor.

 

(3) Personalul implicat în activităţi de evaluare a elevilor si a personalului sau a propunerilor de finanţare, respectiv de atribuire a contractelor de achiziţie vor păstra confidenţialitatea informaţiilor aferente acestor activităţi.

 

 

 

CAPITOLUL III: COMISIA DE ETICĂ

 

Art. 11: Structura şi componenţa

 

(1) Comisia de etică a Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, este propusă de Directorul instituţiei şi aprobată de Consiliul de Administraţie. Numirea membrilor Comisiei se face prin decizia Directorului instituţiei.  Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul instituţiei.

 

Art. 12: Atribuţii

 

(1) Comisia de etică are următoarele atribuţii:

 

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica şcolară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie profesională;

 

c) realizeaza un raport anual referitor la situaţia respectării eticii şcolare şi a eticii activităţilor educative, care se prezintă Directorului, Consiliului de Administraţie şi constituie un document public;

 

d) contribuie la elaborarea şi amendarea Codului de etică şi deontologie profesională, care se propune Consiliului de Administraţie  pentru aprobare;

 

e) alte atribuţii prevăzute de lege.

 

 (2) Orice persoană din cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu sau din afara ei poate sesiza Comisiei de etică abateri săvârşite de membri ai comunităţii şcolare, păstrând confidenţială identitatea autorului sesizării;

 

(3) În urma unei sesizări, Comisia de etică demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie profesională, Legea educaţiei nr. 1/2011 şi Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV: SANCŢIUNI REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA ETICII ŞI A BUNEI CONDUITE

 

 

 

Art. 13: Sancţiuni

 

(1) Pentru abaterile constatate, Comisia de etică de la nivelul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, stabileşte, în funcţie de gravitate, aplicarea sancţiunilor stipulate de legislaţia în vigoare;

 

(2) Încălcările Codului vor fi examinate ţinând cont de regulile, practicile şi procedurile disciplinare stabilite de Codul de etică şi Regulamentul de ordine interioară, Legea educaţiei naţionale sau în orice alt document oficial care face trimitere la tipul de abatere a persoanei vinovate. Încălcările pot atrage consecinţe disciplinare până la eliberarea din funcţie, după împrejurările şi gravitatea abaterilor. Astfel de abateri pot constitui şi obiectul unor acţiuni civile sau penale în instanţele statului.

 

 (3) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic, nedidactic şi auxiliar de către Comisia de etică sunt următoarele:

 

a) avertisment scris;

 

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere;

 

c) suspendarea, pe o perioada determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere;

 

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;

 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

 

(4) Sancţiunile aplicate elevilor sunt, în funcţie de gravitatea abaterii:

 

- observaţia individuală;

 

- mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa careului elevilor / consiliului clasei/Consiliului profesoral;

 

- mustrare scrisă;

 

- preaviz de eliminare;

 

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

 

- mutarea disciplinara la o clasa paralelă din școală;

 

- preaviz de exmatriculare;

 

- exmatricularea - cu drept de reînscriere.

 

(5) În cazul abaterilor grave, de natură penală, vor fi sesizate organele în drept.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14. Procedură

 

(1)   Orice sesizare primită în cadrul Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, care prezintă situaţii şi fapte care contravin prevederilor prezentului Regulament se transmite către Comisia de Etică.

 

(2)   Comisia de Etică va anliza faptele sesizate în baza dovezilor culese în acest sens, întocmind un raport care va fi transmis Directorului instituţiei, persoanei care a facut sesizarea şi persoanei la care se referă sesizarea;

 

(3)   Persoana care a facut sesizarea are dreptul la anonimat;

 

(4)   Persoana vizată de sesizare are dreptul să îşi prezinte punctul de vedere asupra faptelor/situaţiilor care fac obiectul sesizării.

 

 

 

Art. 14: Dispoziţii finale

 

(1) Codul de etică şi deontologie profesională al Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu, se completează cu regulamentele în vigoare şi ale şcolii (ROI) şi nu contravine acestora;

 

(2) Orice modificare a prezentului Cod se aprobă în şedinta Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Comuna Tinosu;

 

(3) Codul etic şi de deontologie profesională, precum și orice modificare a acestuia, se aduce la cunostinţa membrilor comunităţii şcolare prin publicarea pe site-ul şcolii, precum şi pe alte canale de comunicare;

 

(4) Prezentul Cod de etică şi deontologie profesională a fost discutat şi adoptat în sedinţa Consiliului de Administraţie din data de…………………….

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT,

 

 

 

Director

 

Prof. VIORICA POPESCU